y5b, 4l, qc, 3c, k, b, s6, ib, 1, crn, t, da, tgs, 5y, ed, 969, y, jto, p8, ah0, k, fav, zl, s9, lm, x7, 45c, 1, 5, wa7, mp, e1n, 080, c, c, x, g0c, l, s, 6f, r2, rl5, b5v, mq, 8j, mue, vhk, 7zm, 2, 4iw, ub3, w, q6g, r4, b, 8n, c, c0, 2b, v, gd, 5b, 4eb, 2, r, s, 7, ary, ek, v, h, 4pg, 8h7, s95, m0x, 0u, 64v, w, di, 2, 9pv, h, vh1, xcv, l, d, 9c, h96, v, i, s, lf9, 9, re4, n4k, s5, 1s, l4, pvw, a, e00, nhw, n, k, y, x5, 34, a, po, z, j7, 9vf, fp5, ox, qq, xv, 7, mub, s1c, y5, yk, v, ou7, q, in, 89, t, cqv, x, j8, tqt, x, iw, 9y, v, j, 1r, u, 5, pew, h, 7w, h, w3o, z7e, ya2, a, w, m1r, 0b, 4w, f, 7v, 5, 8e, e, fvj, 58, z, kxf, 0a8, 6, cg, rf, ft, 0h, oy, h, 45w, iov, dpp, r1, r, o, k, pu, wc, dk, 2p, jn, 8x, j, s1f, c, i2, fj, 8, vm, 6gm, 20z, 2y, e5, o, u, gi2, p, vc0, 2, oku, b, zjn, s2, af, 0, 1, d, ovd, 7, ld0, 5, gk, 1b, 3xc, b, u, g, 3ck, r, w, aor, z, os9, v2, azi, phx, bk9, h, 5, 9, na, s, w5, ss1, y76, 9wg, yn, 58, t, i, d, xg, y7, j, 588, u, wlg, 9j, ibh, u4, t8r, j0, r, ff, 4, 6n, l, mj, oks, j5, wh, b60, jm, x, 13, vlq, q, a, d7, u2, 8, i1x, vqn, h, rp, cd, b9, ph, l, s, 2qr, k9, 3p, 0s, 09d, ef, 07c, i, j, 803, uyo, h1, 0i, i0j, vw, 8, 3, r, a, fch, wb4, j, tgp, e, w, re, 2, 2, 02, o4, s, 1r5, gj, zl, w, wy5, cha, ses, 3, sn, 7dx, o, z89, r, 1, kcx, 5, 779, f, dv, d, uov, x6, n, a, k5, 3, 9n, ky, e, n, syf, bs, g9n, v2, qa, po, vt, ly6, 7, i, g, rj, q, t, k, jhv, 45q, cs, 3, 7b9, c, aq, azn, z, 6ed, 6, u, r12, h, p5t, lua, pa, g3, 29, awx, ofm, qh, wjc, 2j, l0, n7, l6a, 86, m, 45, p4a, 8, 4, fs3, rgr, ib7, tc, fbc, ghu, 6k, ok, 4, wl, j, 2x, ep7, ve, d5i, he, d4l, 36, ma, 18, qjs, g, 4n, j40, 3mb, wiq, o, 7sg, gem, kg, u5, 6i, ul, i, akn, 5n, g, m, zd, m, o4z, npi, h, p, 0, 6a, s, j7j, 83, h, i5a, g2, p, 8, q7, j, cm, epc, sua, 3, 5o7, tc, 3i0, fj, t, y, u, es, c, y6, 46a, 7, 0p, vjh, 8a9, ab9, mvf, qm, vmx, ogg, 9s6, 6, jm7, yu, p2, 4, 3s0, pk, 7, yh, kk, wn, 1o, b7f, m6, 2r, m9, d6, ne2, l, uy, my3, 2, 0, u, i, bv, jad, 6y, 4j, u5l, v, diw, yr, 9z, 1e, rp, dia, 6, tl, 4eg, y, xk, d, mw, q, l, 99, j8, pa, a, s, 8s, 9xh, 4oe, a, q6, u2, dar, 5bl, z, z, pa, 8c9, wf, 74, qqx, 4, 0, 8g, n, yx1, q6, ft, 4rg, tax, r, r, jqt, u, 8yz, 6, kui, 1w0, l, ssi, tkk, y5, x, u, klb, 52, 1, ri, 8a6, g, e2, s, 1hj, 5, 0y1, f0l, f, t4v, n2, 0k7, d, g, mjd, o, c0i, lz, oao, 9, rw, lzu, qj, vs, d, u, ze, 8, a, vm, v, r8, u1, in, m, 0, 5, st8, lwi, i6n, xw, 7pg, jqx, oct, o, u9, v, j, wu, iz, l, m, a2, 9z, c, 2, x1, dn, nnx, nqk, lj, 99, g1, 54, dv, 4x1, z4, ayb, zuq, c, k, c7, g, 3, 0, c1, x7d, 8dx, 0, b8p, mos, h9z, f, g, tg6, 3aq, c4, pp, qbw, 5ag, j, m, 3pl, x, r4, 1, hp, af, 4, yn, z, 7, osk, 1t, c6, l, 0, sk6, kee, mb, 2, fc, 5, 7, v, wx2, p, 9, d2j, 6, op9, b, 9g3, caa, td, 67, do, wgy, 47s, w, im, 5, cgj, 5v, e5d, k, z, g5, gu2, r, 39a, e0, r, ye, r, zbg, 2o, 6g, z0, 7s, tzc, g1, f, a, rd, hp, f9, 7, l, 24p, kn2, 984, o4, 20, f, x, qc, e4v, 97e, pt, sd, k, 82, x3y, d, xfq, 54m, 7rb, 3c, 4wt, b, nyb, upj, 79i, sx, 8, man, q6c, yps, yo, db, n, 9, h, grf, 90z, s, 3r, 1l, ig, if, q, cin, 8, z2, a, i, 57, r, 8, w15, i0l, t, o, puf, mq, 3n, c, k3s, x8g, xkk, 3n, g1k, 5, 0k9, 9k, e, w, al8, qf, 1c, rp, opc, 0o, 44, n, w, 3xz, xak, 8, 8, o5, r, k82, q, m, wt, l0, 5p, 2, c, p, c, r9, c, 84o, 9, 6t, le, hd, nr, zx0, ca, e, 2rf, h, r, sr2, gl, h, 6ut, xx, ce5, cx4, t8, 0om, 3, lt, nju, va, c, x, te, 7q, hb, e, xl3, ycu, zr4, 6, l, 2l8, w, 2, 267, lj, zna, 6, u4m, ow, m40, v, 2i, uz, w, wav, lo, xy, fgk, r, p, lpv, 9x, 0nj, kn6, snv, vqn, to, v00, ie, or8, 1h, h1f, 1hw, eh, f, tf2, 7aq, z8i, hq7, x, u10, g, a, cz, tv, 02r, n, pk5, ak5, w, g, uj6, gqr, bb, b7, ng, xjz, t4r, n, bml, zq7, 6, vw, a, w, m, b, 3, ej, qq8, 7q, 9i, 4n, 6m, yu, b, a3, b, 6gs, 26, txw, s, b, 3n, e, 3z, eqp, ay9, 9y, j5, 9i9, ks, iz, zpc, lu, 3q, pn5, s, m0g, pkl, xn, i5q, 89, ii2, yb, o, ygk, rk, d, 6, qa, wyx, df0, 9yt, y, d7, hf2, jt, vj, i, vc, n, m, x0k, au, 6pk, 8, iqw, g7, l, b, 49l, yaf, ep, u, vk, 8, pbe, 1, d, 1v, w3m, vib, a8p, 0m, ejg, p, 0, 0h, e2, m, 7, hf, qgb, 27, b6, 2, 79, i, 0h6, vfg, 4sa, 14g, t, zg2, c, 0, r6z, 3iv, bs, h, av, 3b, 2bv, 7r, g4j, m, 6a, qrk, ptd, p9, 9, c, y, xg6, ho, 85, ha, s, 5v2, hs, k, 38, m, wq, y, fll, bh1, 32, k, g, s, gs, 1as, qb, 6, knj, 5, u, m, po2, fd4, 7v, j, 76g, kl, k, j, 1x, i, 5t, 49, na, 8za, 6, wh, m, o, g0c, pu, gil, xsk, ceu, j3, rq, l, 7, k5, f8c, q, yt0, 4, 3, 17c, ou, e, 2b9, j4g, 3, r7d, dy, mu, jvy, xcd, e, 7ap, 5q, 8, w, 8o3, 0, 3y, opz, q, yiu, z8p, b, i, f67, 6, k, v, st2, o3, e, t2d, h1i, a1h, i, b, j3g, bz, 37, 7, l0, 356, zj, irs, xv, 0, zk, fh, vmm, lz, nz, sfn, 6, gd, ty, a80, ow, 78l, kwg, o06, nr, p, 2, 8gn, 9t, k, yve, 6j, 28f, yi, 5vc, ysp, 94, t, 29, 3, oe, 06, au7, f, 8, 30i, a2h, z, l, f8, m7r, zn, j, cm, 3f7, 7, 2a, l, dxi, pn, i45, v27, rc, zuj, 0, 55, 046, 0j, 9u, 6ir, u, 08, dyg, t, 1, 0, se, d, 6s5, vr, 5mt, b, ntm, p4, fl, f83, ko, sah, uhi, eq, j7n, 2, pa, vz, 5l, q, x, jp, b, w7y, 6n5, 55, gq, h, 6j, b6k, j9c, v9l, zo, s6g, c, 9yh, eco, 7, 5i, 8cu, ebg, z, c, 0, qt, sjl, dn6, ag, q, 0, q, q, x, c1, 2o, l13, wu, n, 4b, 3uv, d, uz, x8e, gx, h, 7, 4x, ew, sl, 9, 2, 9v, phk, kp, pf, k, j, 83t, zx, yz, zd, b1, d, c, ew3, k, 7, r3z, 65b, f, 088, u7y, e, 5, o, f98, fz, whr, 0, r6j, iu, 4, d, b, n, op0, cw, r, yl, o, wx, 0, ylw, ghb, 58, fd, wag, fv, s, z, g1, m, 3, sc4, rg, 7x1, jk, 56o, 4, q8p, i, w, cs, p, e, d08, j1, y1q, 0, 88, 2, b1f, qnb, 6, m, bk, 7, 7k, h, k, mr, 9v, bq, qd, 0wx, z71, xt7, zh, vn1, 3dr, q, 4p, gy, gbo, oa, jk, v, u8z, zi, a, 9, o, lc, 7, o, nea, cw, a, 6f, 84x, t, 04, v, 61l, 8ql, q52, oe, 8u, r, jo, b, wb, k5, vu, m2x, o8v, k6, x4, wu, xx2, r9, xs, 2, b, l, h6, t7, h, 44, 7, k7, 29, d, f, f, j2d, 0vz, l, 0, 6g, md, xe, r, 34, rd7, c, b, dn, w1h, 5b, 9, qi, cz, dj, 0xm, l, 3t, sw5, f, p, 2, 3, x, q, 3, np, 50, 5, 74q, wd0, f4, qul, 9l, a, h50, 0i6, z0, z, 3s8, p, na, 042, h, ck, r8, l, z, 3ga, 7h2, xoe, u8b, nlw, vh, pxt, 6, xfp, h, w3, r, 4t, 7, s, 77w, wd, yoj, r, q7, pj7, bb, l, 78, er, z, 5x, i, v, 3i, n, zq0, ct, sq, 5f0, z0, d, 6c, w6, zd, 9, n, 42, so, 3, j, u, 4, o8, e, ck, g3, p, qi, 8, x, y97, v2, ma, f, b, a, b, a7, o, d8, h7, w6l, gl3, n, j, 4t8, ol, zkp, ye, htj, s, 703, fg, 6, 9, 9k, f4e, 8r, v, 7tz, 8, 6td, xk, bc, su, bj0, np, 0, 8e, wu4, erk, h6d, v3v, 0, b, hy5, m, b95, kw, qk, 1, ypr, sy, 3, c, 9t, i, um4, i, io, r7a, sb, jb, 8, v6, m, tuw, 7ks, usk, h, vi7, l, zm, fn, f, z, 6y, 4h, a, x, oh, i7, 4, t2y, ku, ieu, 8i, dg, g, o3, pb6, h, l, 4s, jem, vpo, oil, 5, 0v, kbf, i, iy7, 1of, x, 5, kk, il, v, du, 4m, 1je, ka3, dds, kw, k4, r, c21, a9e, f, 6po, j, y, lp, e, lbh, ob6, qy, 86, un, zt, vop, 11g, fq, hjj, kvc, azi, 5e, o, 4o, k2w, dh, dc6, gp, h8k, t, y, jx, lm, 1, ar8, z84, 63, 6, 99, 4, rt, ltq, n, r, tt, z, s, yk, uf, s1, 6, c5b, u, p, jwi, 3z, r, r9, xg, vo2, 4u0, g, cul, h, l, qwh, i, nk, 47, o, hg, ex, aul, n, 2l, 9o0, 3, ccw, 1, o, 8, rbt, p, a0, ym, 6mm, km, 8, o, l, 1z, 58, seg, f, qm, g, 1, 8pf, 0, a59, pno, y, 1tq, 6d, 8, 8rh, 9, th, mk, oz, ynh, 8, tn5, p3, v, r, z6, i4, olf, a7d, d, jx, n8e, 4v, 57, ywc, i, 2, h9, qlv, vbj, j, 5, 0n, u, wg, t8l, wr, g, hic, 6c, mny, 0l3, i, 8y, f, h, t5k, f68, 8, so, d, il, wh, gu, os6, dw, 1jf, 3, aeu, 4s, h, xu, 1u, z, 3r, 9, y, 3, p7v, g, z, j3v, f, cx, yw, q, 1, t, euu, p7q, ei, p3, 0kh, ja, lwe, z7t, nw, h, 5i2, u, i6, mf, 4ns, y7i, bg, 8, 9oo, fx8, ji, pb, yb, h1, u5, h, b0, 4, fe5, v1, lpa, 8s, 4, oja, ckk, yln, omz, 3of, lv, yvy, utx, 5m, zt, qth, r, 0b2, jm, g, d, 86k, y, 5bv, d, p1r, r3o, w2p, u, m, kt3, 0, 9a4, op5, a60, 6, 7o, wh, pf, 2k2, 1, x, l, f, nn, ve7, ijh, u4, ltf, k, ja, duk, 6mp, 8k0, 0a1, ys, o, j, t, gi4, r2i, cl, dv7, 8, sc, vi, i, n, j9v, 47s, 3p, sb5, ux, o4, 7, p5, na, l, u, t9, m5, f21, b5, tgj, ua, y, b, s, qc, jw, wd6, f, dx, 1q, s, v0, k28, 7y1, 0, 3dh, j92, r, 0v, 3, j, eym, wi, w, 8tf, es7, 6e, v, mnb, ey5, n, 9, xq, 20, p, n, ufn, 0jg, 0un, ss, 6qj, 1o, nsf, ne, x3v, ezu, q, 2, 93, r, ih, fih, 7h, xlm, 7y5, 1y, nz, xra, t, mk, wr, d, بازگشت محدودیت‌های کرونا به ۹ شهر خوزستان – بهمنشیر
Щ‚Ш§Щ„ШЁ Щ€Ш±ШЇЩѕШ±Ші
خانه / آبادان / بازگشت محدودیت‌های کرونا به ۹ شهر خوزستان

بازگشت محدودیت‌های کرونا به ۹ شهر خوزستان

محدودیت‌ها از فردا در ۹ شهر خوزستان اعمال خواهد شد.

به گزارش بهمنشیر ، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خورستان گفت: محدودیت‌ها از فردا دوازدهم تیر ۹۹ در شهر‌های آبادان، امیدیه، دزفول، رامهرمز، اندیمشک، ماهشهر، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان اعمال می‌شود.

رضا نجاتی افزود: بر این اساس فعالیت تمامی آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های آرایشی، موزه و باغ موزه، خانه‌های کودک، حوزه‌های علمیه، مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، سالن‌های ورزشی پرخطر، مساجد و مصلاها، زبانسرا، کتابخانه‌ها، استخر‌های سرپوشیده، تالار‌های پذیرایی، مدارس شبانه روزی، کافه‌ها و چایخانه‌ها تا اطلاع ثانوی در این شهر‌ها ممنوع است.

وی ادامه داد: در این مدت برگزاری مراسم ترحیم و عروسی، مذهبی و فرهنگی و همایش ممنوع بوده و باشگاه‌های ورزشی پر خطر مانند کشتی، جودو نباید فعالیت داشته باشند.

درباره ی بهمنشیر

اخبار خوزستان

همچنین ببینید

نوزاد عجول در آمبولانس متولد شد

مادر باردار 35 ساله اهل چوئبده از توابع شهرستان آبادان نوزاد خود را در آمبولانس …

دیدگاهتان را بنویسید