عملیات پاکسازی زمین های خالی توسط شهردای خرمشهر

عملیات پاکسازی زمین های خالی توسط شهردای خرمشهر

اخبار خوزستان

عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر آغاز شد

به گزارش بهمنشیر، عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی

سطح شهر با بکارگیری چندین دستگاه لودر و کمپرسی در نقاط مختلف شهر توسط شهرداری خرمشهر با هدف بهبود وضعیت سیما و

منظر شهری و برون رفت از وضعیت فعلی اینگونه زمین ها که تا پیش از این محل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی شده بود آغاز شد.

اجرای این طرح کل زمین های خالی سطح شهر را شامل می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید