مشارکت شهرداری و شهروندان آبادان در کاشت ۳۰۰ نهال

مشارکت شهرداری و شهروندان آبادان در کاشت ۳۰۰ نهال

اخبار آبادان

جمعی از شهروندان آبادانی در طرح مشارکت مردمی و شهرداری ۳۰۰ نهال از گونه های مختلف را در بلوار ساحلی امام حسین (ع) کاشتند.

به گزارش بهمنشیر ، مهندس حسین حمیدپور شهردار آبادان گفت: طی فراخوانی که در سطح شهر آبادان منتشر گردید تعداد ۳۰۰ نهال از

گونه های متفاوت از اهواز برای کاشت در فضای شهری آبادان تهیه شد.

وی افزود: شهروندان علاقمند و دلسوز مشارکت خوبی در این طرح خودجوش داشتند.

شهردار آبادان هدف از این طرح را توسعه فضای سبز شهری عنوان کرد و گفت: هدف شهرداری توسعه فضای سبز شهری با مشارکت

مردم است، البتهانتظار می رود شهروندان در بحث نگهداری هم به کمک شهرداری بیایند زیرا حفظ و نگهداشت مهمتر از کاشت است.

حمیدپور تصریح کرد: انتظار می رود در چنین طرح هایی که به منزله فرهنگ سازی است شاهد مشارکت های جدی تری باشیم تا به آن

سطح از توسعه فضای سبز شهری که نیاز است برسیم.

وی خواستار مشارکت بیشتر شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز شهری شد و گفت: نقش شهروندان در نگهداری فضای سبز

شهری بسیار پررنگاست و انتظار می رود در صورت تخریب برخی افراد در فضای سبز بخصوص درختان، خود شهروندان به متخلفین تذکر

دهند.

حمیدپور گفت: نهال هایی که امروز با مشارکت مردم کاشته شد برای به ثمر رسیدن حداقل به هفت سال زمان نیاز دارد و در این مدت

نقش شهروندان درحفظ و‌نگهداری آن پررنگ خواهد بود.

حمیدپور تصریح کرد: شهروندان با صبر و حوصله و همچنین با مشارکت در نگهداری می توانند نقش موثری در توسعه فضای سبز شهری

داشته باشند.

و‌ی به اهمیت فضای سبز در شهر پرداخت و خاطرنشان کرد: امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیر قابل تصور

است زیرا گسترش شهرها موجب تشدید توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده که تشدید آلودگی های محیطی از مهمترین آن به شمار

می آید.

مدیر عامل فضای سیما منظر و فضای سبز شهری آبادان نیز گفت: امروز ۳۰۰ اصله نهال از گونه های سدر (کنار)، انار، انجیر، شیشه شور و

سپستان ازسوی سمن حامیان توسعه طبیعت استان خوزستان برای کاشت در آبادان اهدا شد.

حسین جمال گلی تصریح کرد: امروز با همراهی سمن های فرهنگ مهر آزی و رفتگران طبیعت اروند و با مشارکت مردمی این نهال ها در

بلوار ساحلی کاشته شد و به منطقه دو شهری و ناحیه ویژه تحویل گردید.

وی با اشاره به اهمیت نقش فضای سبز در سلامت روح و جسم شهروندان اظهار کرد: فضای سبز در شهرها به عنوان ریه های تنفسی

شهرنشینان به شمار می آید و به همین دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت و تندرستی در شهرها است.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز شهری در جهت کاهش آلودگی های شیمیایی هوای شهرها در کنار عواملی همچون فراهم آوردن

امکانات گذران اوقات فراغت برای شهروندان از جمله ضروریات زندگی شهرنشینی است زیرا در شهرها گذران اوقات فراغت برای کسب

تعادل روحی نه تنها امری است واجببلکه فقدان آن نیز حتی بر روی توانایی های کاری افراد تأثیرگذار است.

جمال گلی به نقش مردم در حفظ و نگهداری فضای سبز اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل عمده فضای سبز که در شرایط اقلیمی موجود

نیاز به صرف هزینه و مراقبت مستمر دارد، مسئله نگهداری و توسعه فضای سبز است که فضای سبز موجود را اعم از مشجر، چمن کاری،

گلکاری و… باید تا سرحد امکان پیوسته سرحال و شاداب و بصورت طبیعی و زنده نگاه داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید