آغاز زیرسازی و آماده سازی خیابان اصلی کوی بهروز خرمشهر

آغاز زیرسازی و آماده سازی خیابان اصلی کوی بهروز خرمشهر

اخبار خوزستان

عملیات اجرایی جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی خیابان اصلی کوی بهروز آغاز شد

به گزارش بهمنشیر ، عملیات اجرایی جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی خیابان احداثی جدید در مجاورت پارک در خیابان اصلی کوی

بهروز توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر آغاز شد. خیابان مذکور تا پیش از این هیچگونه ترددی در آن صورت نمی گرفت و از

وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده بنابراین در راستای بهبود وضعیت معابر و ایجاد یک راه دسترسی از ابتدای کوی بهروز به معابر فرعی در

جهت کاهش ترافیک در خیابان اصلی ، عملیات اجرایی احداث خیابان در دستور کار شهرداری خرمشهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید